تلفن هاي ضروري:

دانشگاه مركزي

32777400-4

دانشكده ادبيات و علوم انساني

32760104 

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

32767307

دانشكده علوم پايه

 34173400

دانشكده فني و مهندسي

34173444

اداره كل آموزش دانشگاه

32770099

ورود

آمار بازدیدکنندگان

3
432836
مجموع: 432836

خبر چرخشی

انتصابات

انتصاب جناب آقاي دکتر مجید لشکری به سمت معاون  پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

 

 

 انتصاب جناب آقاي دکتر مهدی خدایی مطلق به سمت رئيس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

 

  

انتصاب جناب آقاي دكتر رضا رافع به سمت رئيس دانشكده فني و مهندسي

 

 

 

انتصاب جناب آقاي دكترمهدی کاظمی بنچناری به سمت سرپرست حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی

 

 

 

انتصاب جناب آقاي دكتر کوروش خورشیدی به سمت سرپرست حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشكده فني و مهندسي 

 

نشریه آفتاب

مناسبتها

  • .

    .

خبرگزاری ها

خبرگزاری ها

 

پیام نگار روابط عمومی 

 

P-R@araku.ac.ir

 

 

 

   30007957950258 

 

rss
atom