تلفن هاي ضروري:

دانشگاه مركزي

32777400-4

دانشكده ادبيات و علوم انساني

32760104 

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

32767307

دانشكده علوم پايه

 34173400

دانشكده فني و مهندسي

34173444

اداره كل آموزش دانشگاه

32770099

ورود

آمار بازدیدکنندگان

1
430673
مجموع: 430673

خبر چرخشی

نشست صميمانه رياست دانشگاه با دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه

و تقدير از دانشجويان ممتاز شاهد و ايثارگر دانشگاه با حضور رياست محترم بنياد شهيد  اراك

6 7 3 4 5 1 2

نشریه آفتاب

مناسبتها

  • .

    .

خبرگزاری ها

خبرگزاری ها

 

پیام نگار روابط عمومی 

 

P-R@araku.ac.ir

 

 

 

   30007957950258 

 

rss
atom