تلفن هاي ضروري:

دانشگاه مركزي

32777400-4

دانشكده ادبيات و علوم انساني

32760104 

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

32767307

دانشكده علوم پايه

 34173400

دانشكده فني و مهندسي

34173444

اداره كل آموزش دانشگاه

32770099

ورود

آمار بازدیدکنندگان

1
430690
مجموع: 430690

خبر چرخشی

اخبار روز

انتصاب مديران جديد دانشگاه

از سوي رياست دانشگاه اراك مديران جديد در دانشگاه اراك معرفي گرديدند

طي احكام جداگانه اي از سوي دكتر صادقي رياست دانشگاه اراك مديران جديد برنامه و بودجه ،امور پژوهشي دانشگاه و معاونت پشتيباني و فرهنگي دانشكدههاي فني و مهندسي ، ادبيات و علوم انساني معرفي شدند.دكتر صادقي در احكام جداگانه اي با توجه به مراتب تعهد و شايستگي؛دكتر علي لطفي به سمت مدير پژوهشي ،عباس جعفري بعنوان مدير برنامه بودجه و توسعه منابع انساني دانشگاه ،دكتر مهدي رئوفي و دكتر ابوالفضل سجادي بعنوان سرپرستان معاونت پشتيباني و فرهنگي دانشكدههاي فني مهندسي و ادبيات و علوم انساني منصوب نمودند .

كد خبر:679-110

25 شهريور ماه 1391

نشریه آفتاب

مناسبتها

  • .

    .

خبرگزاری ها

خبرگزاری ها

 

پیام نگار روابط عمومی 

 

P-R@araku.ac.ir

 

 

 

   30007957950258 

 

rss
atom