برادران ورودی 98 می توانند به جای درس اندیشه اسلامی 2 درس متون را اخذ نمایند

دروس کارشناسی 3982

دروس کارشناسی ارشد باغبانی

بازدید از مرکز تحقیقات

بازدید دانشجویان از مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی

بازدید از مرکز تحقیقات